"; $pame="&".$key[$i]."=".$value[$i]; $tpame=$tpame.$pame; } if($page>1 && $page<=$totalpage) { $prevpage = $page-1; $pre="<"; } if($page!=$totalpage) { if($totalpage != 0){ $nextpage = $page+1; $nex=" >"; } } for($i=1 ; $i<$page ; $i++) { $loop1 .="$i "; } for($i=$page+1 ; $i<=$totalpage ; $i++) { $loop2 .="$i "; } } $loop3.="
".$pre." หน้าปัจจุบัน : " .$hid." จาก $totalpage หน้า ".$nex."
"; //$showall=$pre." page no $page/$totalpage ".$nex."[".$loop1." ".$page." ".$loop2."]"; $showall=$loop3; return $showall; } } class general { var $bxval; var $temp; var $text; var $url; var $tim; var $data; var $p1; var $p2; var $fp; var $line; var $max; var $sec; var $usec; var $loop1; var $loop2; var $usprice; var $num; var $number; var $t1; var $t2; var $zerobahtshow; var $countnum; var $i; var $loopround; var $slen; var $elen; var $nstring; var $tnstring; var $countval; var $val; var $k; var $l; var $v; var $rstring; function chbox($bxval){ if ($bxval=="1") { $temp="checked"; } return ( $temp ) ; } function alert($text,$url,$tim){ $temp=""; return ( $temp ) ; /*   '); $p2 = strpos($data, '   '); $data = substr($data, $p1, $p2-$p1); $data = preg_replace('/<.*?>|\s|<|>|/', '', $data); $data = str_replace(" ", "", $data); $data = substr($data, $loop1, $loop2); $data = number_format($data, 4); //print_r($data); $usprice=$data; return ($data); } function hackMoneybbl($loop1,$loop2,$i) { $url = 'http://www.bangkokbank.com/MajorRates/FXRatesEn.htm'; $data = ''; $fp = fopen($url, 'rb'); do { $line = fgets($fp, 4096); if($line == "") break; $data .= $line; } while(true); fclose($fp); if ($i=="1") { $p1 = strpos($data, ''); $p2 = strpos($data, ' '); } elseif ($i=="2") { $p1 = strpos($data, ''); $p2 = strpos($data, ' '); } $data = substr($data, $p1, $p2-$p1); $data = preg_replace('/<.*?>|\s|<|>|/', '', $data); $data = str_replace(" ", "", $data); $data = substr($data, $loop1, $loop2); $usprice=$data; return ($data); } function hackMoneydate($loop1,$loop2) { $url = 'http://www.bangkokbank.com/MajorRates/FXRatesEn.htm'; $data = ''; $fp = fopen($url, 'rb'); do { $line = fgets($fp, 4096); if($line == "") break; $data .= $line; } while(true); fclose($fp); $p1 = strpos($data, ''); $p2 = strpos($data, ''); $data = substr($data, $p1, $p2-$p1); $data = substr($data, $loop1, $loop2); $usdate=$data; return ($data); } function prnum ($num,$i){ if (($num!="") && ($num!=="0")) { $temp=sprintf("%.0".$i."f",$num); $temp=number_format($temp,$i); } return ( $temp ) ; } function prnum2 ($num,$i){ $temp=sprintf("%.0".$i."f",$num); $temp=number_format($temp,$i); return ( $temp ) ; } function conv_num2str($number){ $t1 = array("ÈÙ¹Âì", "˹Öè§", "Êͧ", "ÊÒÁ", "ÊÕè", "ËéÒ", "Ë¡", "à¨ç´", "á»´", "à¡éÒ"); $t2 = array("àÍç´", "ÂÕè", "ÊÔº", "ÃéÍÂ", "¾Ñ¹", "ËÁ×è¹", "áʹ", "ÅéÒ¹"); $zerobahtshow = 0; // 㹡óշÕèÁÕáµè¨Ó¹Ç¹ÊµÒ§¤ì àªè¹ 0.25 ËÃ×Í .75 ¨ÐãËéáÊ´§¤ÓÇèÒ ÈÙ¹ÂìºÒ· ËÃ×ÍäÁè 0 = äÁèáÊ´§, 1 = áÊ´§ (string) $number; $number = explode(".", $number); if(!empty($number[1])){ if(strlen($number[1]) == 1){ $number[1] .= "0"; }elseif(strlen($number[1]) > 2){ if($number[1]{2} < 5){ $number[1] = substr($number[1], 0, 2); }else{ $number[1] = $number[1]{0}.($number[1]{1}+1); } } } for($i=0; $i 0) $nstring[$i] .= $t2[7]; $val = $var[$i][$k]; $tnstring = ""; $countval = strlen($val); for($l=7; $l>=2; $l--){ if($countval >= $l){ $v = substr($val, -$l, 1); if($v > 0){ if($l == 2 && $v == 1){ $tnstring .= $t2[($l)]; }elseif($l == 2 && $v == 2){ $tnstring .= $t2[1].$t2[($l)]; }else{ $tnstring .= $t1[$v].$t2[($l)]; } } } } if($countval >= 1){ $v = substr($val, -1, 1); if($v > 0){ if($v == 1 && $countval > 1 && substr($val, -2, 1) > 0){ $tnstring .= $t2[0]; }else{ $tnstring .= $t1[$v]; } } } $nstring[$i] .= $tnstring; } } $rstring = ""; if(!empty($nstring[0]) || $zerobahtshow == 1 || empty($nstring[1])){ if($nstring[0] == "") $nstring[0] = $t1[0]; $rstring .= $nstring[0]."ºÒ·"; } if(count($number) == 1 || empty($nstring[1])){ $rstring .= "¶éǹ"; }else{ $rstring .= $nstring[1]."ʵҧ¤ì"; } return $rstring; } function int_to_words($x) { $nwords = array( "zero", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "ten", "eleven", "twelve", "thirteen", "fourteen", "fifteen", "sixteen", "seventeen", "eighteen", "nineteen", "twenty", 30 => "thirty", 40 => "forty", 50 => "fifty", 60 => "sixty", 70 => "seventy", 80 => "eighty", 90 => "ninety" ); $x = str_replace(",","",$x); $x = number_format($x,2,'.',''); $z = substr($x,strlen($x)-2,strlen($x)-1); $x = (int)$x; $cents=$z[0].$z[1]; //echo $cents; if(!is_numeric($x)) { $w = '#'; }else if(fmod($x, 1) != 0) { $w = '#'; }else{ if($x < 0) { $w = 'minus '; $x = -$x; }else{ $w = ''; } if($x < 21) { $w .= $nwords[$x]; }else if($x < 100) { $w .= $nwords[10 * floor($x/10)]; $r = fmod($x, 10); if($r > 0) { $w .= '-'. $nwords[$r]; } } else if($x < 1000) { $w .= $nwords[floor($x/100)] .' hundred'; $r = fmod($x, 100); if($r > 0) { //$w .= ' and '. int_to_words($r); if ($cents!=="00") { $w .= ' '. $this->int_to_words($r) .' and '.$this->int_to_words($cents).' cents '; } else { if ($cents!=="00") { $w .= ' and '. $this->int_to_words($r); } else { $w .= ' '.$this->int_to_words($r); } } } } else if($x < 1000000) { $w .= $this->int_to_words(floor($x/1000)) .' thousand'; $r = fmod($x, 1000); if($r > 0) { $w .= ' '; if($r < 100) { //$w .= 'and '; if ($cents!=="00") { $w .= ' '; } else { $w .= ' and '; } } if ($cents!=="00") { $w .= $this->int_to_words($r).' and '.$this->int_to_words($cents).' cents '; } else { $w .= $this->int_to_words($r); } } } else { $w .= $this->int_to_words(floor($x/1000000)) .' million'; $r = fmod($x, 1000000); if($r > 0) { $w .= ' '; if($r < 100) { //$w .= 'and '; if ($cents!=="00") { $w .= ' '; } else { $w .= ' and '; } } if ($cents!=="00") { $w .= $this->int_to_words($r).' and '.$this->int_to_words($cents).' cents '; } else { $w .= $this->int_to_words($r); } } } } return $w; } function CheckTag($temp){ $temp = eregi_replace ( "\n", "
" , $temp ) ; $temp = eregi_replace ( "\[br\]", "
" , $temp ) ; return ( $temp ) ; } function newsl($from,$sub,$data,$newsmail){ //$emailto =$from; $subject =$sub; $dess =" ". $data ." "; $headers = "From:".$from."\n"; $headers.= "To:".$newsmail."\n"; $headers.= "Content-Type: text/html; charset=windows-874"; $send=mail($emailto,$subject,$dess,$headers); return ( $send ) ; } } ?> Notice: Undefined variable: action in /home/thefuntong/domains/thefuntong.com/public_html/registerform.php on line 9 <?=$topic;?> "> ">

สมัครสมาชิกเดอะฟันธง

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อผู้ใช้ :
ความยาว 5- 25 ตัวอักษร
รหัสผ่าน :
ความยาว 4- 20 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน :
ความยาว 4- 20 ตัวอักษร
ชื่อ :
นามสกุล :
เพศ :
วัน / วันที่ / เดือน / ปี เกิด :
เวลาเกิด :
นาฬิกา/ นาที
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ :
ประเทศ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
อีเมล์ : โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก :
รัับเฉพาะตัวเลข
กรอกรหัสภาพ :
อ่านและเข้าใจนโยบายการใช้งาน :
สนใจรับจดหมายข่าวทางอีเมล์ จากThefuntong
ยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของเว็บไซต
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 เดอะฟันธงดอทคอม.
หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของที่นี่ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
1111/19 หมู่บ้านกลางเมือง ถ.ลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2115-6, 02-515-9222 แฟกซ์ 02-938-9598  แผนที่