คาถาเสกน้ำล้างหน้า


พระคาถาเสกน้ำล้างหน้า
โดย อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ


          ทุกวันที่เราตื่นขึ้นมา เมื่ออาบน้ำ แปรงฟัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมลักษณ์ เรขานิเทศ มีพิธีกรรมที่ได้กระทำจนเป็นกิจวัตรประจำวัน และเกิดสิริมงคลกับตัว คือ “การประกาศสัจจะอธิษฐาน และเสกน้ำล้างหน้า”  วิธีการคือ ผมนำเอาขันเงิน หรือคุณจะใช้ขันอะไรก็ได้ที่เป็นขันใช้เฉพาะสำหรับตนเองหนึ่งใบ เปิดน้ำจากก๊อกน้ำใส่น้ำให้เกือบเต็ม เอาน้ำมหาพุทธมนต์ที่สะสมเอาไว้ เอามาใส่2-3 หยด หรือพอประมาณ เพื่อให้น้ำในขันทั้งขันเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งน้ำพุทธมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำพุทธมนต์ น้ำเทพมนต์ น้ำทิพยมนต์ หรือน้ำมนต์ธรณีสาร มีรายละเอียดต่างกันดังนี้ครับ

          ประการแรก หากเป็นน้ำมนต์ธรณีสารให้แยกไว้อีกขวดแยกกับน้ำพุทธมนต์ ใช้ในกรณีที่มีเหตุเภทภัย มีเหตุตกใจขนพองสยองเก้า เหตุแห่งความกลัว หรือรู้สึกว่าไปเจอคุณไสย ไปงานศพ หรือมีความรู้สึกไม่สบายใจ ทุกข์ใจอย่างหนัก ก็ใช้น้ำมนต์ธรณีสารผสมกับน้ำ และใช้อาบน้ำตัวก็ได้

          ประการที่สอง น้ำมนต์ที่มีการเจริญพุทธมนต์ หรือทำน้ำมนต์โดยพระคุณเจ้า เรียกว่า น้ำพุทธมนต์ เทพมนต์ หรือทิพยมนต์  ท่านสามารถหาได้จากการไปร่วมในพิธีอันเป็นมงคล ที่ทางเจ้าภาพหรือวัดนั้นวางไว้ให้ตักน้ำมนต์ ตลอดจนในพระอุโบสถ หรือวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ส่วนใหญ่จะทำน้ำพุทธมนต์เอาไว้ให้ประชาชนนำกลับไปประพรมตัว หรือนำกลับบ้าน

          เมื่อท่านผสมน้ำมนต์ใส่ขันเรียบร้อยแล้ว ให้กล่าวสัจจะวาจา โดยเริ่มต้นที่พระคาถาพระร่วงเจ้าว่า
          “อิมังสัจจะวาจังอธิษฐามิ ทุติยัมปิ อิมังสัจจะวาจัง อธิษฐามิ ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจังอธิษฐามิ”

          ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อพระแม่ธรณี พระแม่สุนทราวาณี ว่า ด้วยกายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 กรรม กรรมทั้ง 10 ประการที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินต่อบิดามารดา ครูอุปัชฌาอาจารย์ ตลอดจนเจ้าฟ้ามหาราชา ผู้มีบุญวาสนา ทวยเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี เจตนาก็ดี อดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดนั้นแล้ว

          ข้าพเจ้าขอขมากรรม ข้าพเจ้าขอขมากรรม ข้าพเจ้าขอขมากรรม 
          ข้าพเจ้าขอถอนคำสาป คำแช่ง คำด่า ความอาฆาต ความพยาบาท คำสาบานใดๆ ข้ามชาติ ข้ามภพ ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมนายเวร จงได้ล่วงรู้ จงทราบด้วยดวงจิตดวงวิญญาณทางใดทางหนึ่งว่า พระพุทธองค์ตรัสว่า “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” ผู้ใดก่อกรรมทำเข็ญ จองเวรจองกรรมผู้นั้นจะไม่มีชาติ ไม่มีภพ ไม่มีภูมิ ตกนรกหมกไหม้ ไม่มีทางได้มรรคผลนิพพานอันใด
 
          ขอให้ท่านจงอโหสิกรรมเสียเทอญ ขอให้ท่านจงอโหสิกรรมเสียเทอญ  ขอให้ท่านจงอโหสิกรรมเสียเทอญ ...  ขอให้แรงอธิษฐานนี้ ไปก้องอยู่ในโสตดวงจิตดวงวิญญาณของท่าน จนกว่าท่านจะอโหสิกรรม จะได้บังเกิดความสุข ความเจริญ ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ได้มรรค ได้ผล ได้นิพพาน

          ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศบุญกุศลที่ได้สร้างสะสมข้ามชาติ ข้ามภพ ให้แด่บิดามารดา ครูอุปัชฌาอาจารย์ ท่านผู้มีบุญทั้งหลาย เทพยดาทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขออุทิศบุญกุศลให้ทวยเทพเทวาคุ้มครองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจักรวาล อุทิศบุญกุศลให้เทพยดาที่รักษาพระบรมสารีริกธาตุ มหาเจดีย์ที่สำคัญทั่วสากลจักรวาล อุทิศบุญเทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ อุทิศบุญกุศลให้ท่านเศรษฐีทั้ง 9 ท่าน และเทวดาผู้รักษาท่าน

          ขออนุโมทนาพลอยยินดีกับบิดามารดา ครูอุปัชฌาอาจารย์ ทวยเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกชั้น ทุกภพ ทุกภูมิ ขออนุโมทนาพลอยยินดีกับท่านที่ทำบุญแล้วกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลไว้ในมวยผมพระแม่ธรณีตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงปัจจุบัน ขอให้กำลังบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าสร้าง และกำลังบุญที่เกิดจากการอนุโมทนา จงมาเป็นกำลังของตัวข้าพเจ้า เพื่อคุ้มครองบุญราศีให้เป็นที่รักกับมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ให้เป็นที่รักแก่สมณชีพราหมณ์ และนักปราชญ์ทั้งหลาย จะทำการในสิ่งใดจงสำเร็จทุกประการ

           และกำลังบุญนั้นจงเป็นกำลังแห่งน้ำที่ได้ถืออยู่เบื้องหน้านี้ เมื่ออาบน้ำ ล้างตัวแล้ว ขอให้พ้นจากทุกข์โศกโพยภัยคุณไสย ตลอดจนสิ่งอัปมงคลนานาประการ ให้เกิดความเป็นสุขสวัสดี ให้มีฉับพลันรังสีดุจแสงพระสุริยาทิพย์ และพระจันทร์วันเพ็ญ ให้ขจัดตัดขาดซึ่งอกุศลกรรม และเป็นมงคลบุญราศีแก่ตัวข้าพเจ้า

          (และกล่าวพระคาถาเสกน้ำล้างหน้าต่อ)
          พระพุทธล้างหน้า พระธรรมล้างโศก พระสงฆ์เพิ่มสุข ยาตรายามดี สวัสดีมีชัย อิติปิโส ภะคะวา 

          ( แล้วก็ใช้นิ้วกลั้นใจเขียนคำว่า มะอะอุ ลงในน้ำ แล้วก็เป่าเพี๊ยง)  ท่องคาถาว่า
          “สิทธิกิจจัง  สิทธิกัมมัง  สิทธิลาโภ  ชะโยนิจจัง  ภะวะตุสับปะทา” 
          แล้วเป่าอีกทีหนึ่ง จากนั้นนำน้ำนั้นราดตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า เป็นอันเสร็จสิ้น

          การเสกน้ำล้างหน้าอาบตัวทุกวัน หรือจะแค่ล้างหน้าก็ได้ จะเป็นมหามงคล ขอให้ท่านผู้ใดที่ได้ทำอย่างนี้ ข้าพเจ้าลักษณ์ เรขานิเทศ ขออนุโมทนาให้เป็นบุญ วาสนา เป็นกุศล เป็นลำดับสืบไป และทำให้เป็นบุญราศีคุ้มครอง ด้วยอำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทวดา คุณบิดามารดา ครูอุปัชฌาอาจารย์ ด้วยทุกประการเทอญ…