คาถาบูชา : เทพพระราหูทรงครุฑ

คาถาบูชา : เทพพระราหูทรงครุฑ

 
 
คลิกภาพเพื่อเปิดอ่าน E-Book

นะโมตัสสะภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ **

 

เอกะจักขุ นาฬิเกลา สุริยะประภา ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน

มณีโชติ ระโสยะถาสุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทาฯ

 

เอกะจักขุ นาฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน

มณีโชติ ระโสยะถาสุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทาฯ

 

คำอธิษฐาน

          

           ด้วยอำนาจของพระศรีรัตนตรัย ข้าแต่พระอสุรินทราหู ขอโปรดประทานพรให้ข้าพเจ้า      (ชื่อ - นามสกุล) บังเกิดลาภยศ เกียรติ สรรเสริญ สุข ชื่อเสียง เงิยตรา บารมี เป็นที่รักที่เมตตา แก่มนุษย์ และเทพยดา สมณะชีพราหมณ์และนักปราชญ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้พ้นจากภยันอันตราย ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ทุกภิกขภัย วาตภัย แผ่นดินไหว สึนามิ พ้นจากคุณไสย อวิชชา ยาพิษ มนต์ดำ มนุษย์กักขฬะ อมนุษย์ ขอบารมีของเทพพระราหูทรงครุฑ จงคุ้มครองพิทักษ์ ข้าพเจ้า ขอบุญที่ได้ร่วมสร้างเทพพระราหูทรงครุฑ เพื่อประดิษฐาน ๔ ทิศ จงเป็นกำลังบุญให้เทพ พระราหูทรงครุฑ รักษา ขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าสร้างข้ามชาติข้ามภพ และทุกครั้งที่ประกอบการ บุญสร้างกุศลทุกครั้งทุกวาระ จงสำเร็จเป็นกำลังบุญแก่เทพพระราหู และเทพบริวาร จงเป็นกำลัง คุ้มครองประเทศชาติ พระพุทธศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ และตัวข้าพเจ้า ใครกราบไหว้สัก การะขอพรครั้งใด พรนั้นๆจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าผู้ร่วมสร้างด้วย ทุกประการ ขอความเป็นมงคล ทั้งหมดทั้งมวล จงเป็นพลวัตรปัจจัย เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิต ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดน เป็นต้นไป ด้วยเทอญ ...