พระคาถาบูชา : ท้าวสุรนารี

พระคาถาบูชา : ท้าวสุรนารี

 

 

สำหรับเหรียญพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ- เหรียญพระพิฆเณศด้านหลังแม่ย่าโม

 
 

 

พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม อันตะรายาวินาสสันติชัยยะชัยโย ย่าโม ออกศึก