คาถาบูชา : พระแม่จามเทวี

คาถาบูชา : พระแม่จามเทวี

สำหรับเหรียญพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ- เหรียญพระพิฆเณศด้านหลังพระแม่จามเทวี

 
 

ยา เทวี จามะเทวีนามิกา อะภิรูปา อะโหสิ

ทัสสะนียา ปาสาทิกา พุทธสาสะเน จะ อะภิปะสันนา

สา อะตีเต เมตตายะ เจวะ ธัมเมนะ จะ

หะริภุญชะยะ ธานิยา รัชชัง กาเรสิ

หะริภุญชะยะ นะคะระ วาสีนังปิ มะหันตัง

หิตะสุขัง อุปปาเทสิ อะหัง ปะสันเนนะ เจตะสาตัง

วันทามิ สิระสา สัพพะทาฯ