คาถาบูชา : พระพุทธมาหาเศรษฐีนวโกฏิ ป้องกันภยันตราย....

คาถาบูชา : พระพุทธมาหาเศรษฐีนวโกฏิ

         

          เชื่อว่าจะอำนวยลาภผลโภคทรัพย์ตามสมควร ปกปักรักษาให้บ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง และป้องกันภยันตรายสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆ

 

           ระตะนัตตะยานุภาเวนะ                     ระตะนัตตะยะเตชะสา
           นะวะเสฏฐี  มะหาปุญญา                  ยะสะเสฏฐี  จะ อาทิโก
           สิริโก  เมณฑะโก  จาปิ                    ชะฏิโล  จะ  สุมัง    คะโล
           อะนาถะปิณฑิโก  นาโถ                   วิสาขา  อัคคะสาวิกา
           สุมะโน  โชติโก  อัคโค                     ธะนัญชะโย  จะ  ทายะโก
           เตสัง  ปุญญานุภาเวนะ                     สัพพะสิทธิ  ภะวันตุ  เม ฯ

 

 

คำแปล

          ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย และด้วยอานุภาพแห่งบุญของเศรษฐีผู้มี บุญมากทั้ง ๙ ท่าน มีท่านยสะเศรษฐีเป็นต้น พร้อมทั้งท่านเมณฑกเศรษฐีผู้มีสิริมงคลคือบุญลักษณะ ท่านชฏิลเศรษฐี ท่านสุมังคลเศรษฐี ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยาก ท่านวิสาขาสา วิกาผู้เลิศ ท่านสุมนเศรษฐี ท่านโชติกเศรษฐีผู้เลิศ และท่านธนัญชัยเศรษฐีผู้ยินดีการถวายปัจจัย ขอความสำเร็จทุกอย่างทั้งหน้าที่การงาน ทรัพย์สมบัติ ความไม่มีโรค ทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ จงมีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญฯ

          คาถานี้ให้สวดตอนเช้า หรือก่อนนอนได้ทุกวันยิ่งดี เป็นการระลึกนึกถึงนาม มหาเศรษฐี ทั้งเก้าท่าน และบุญกุศลที่ท่านได้ประจักษ์และได้กระทำ เมื่อได้สวดแล้วให้เปล่งวาจาว่า

          ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขออนุโมทนาพลอยยินดีในบุญกุศลที่ เศรษฐี มหาเศรษฐี ทั้งเก้าท่านได้บำ เพ็ญเพียรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะอยู่ในภพในภูมิที่สูงแล้ว หรือบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วก็ตาม ที ขอ ให้ท่านจงทราบด้วยทิพยโสตทิพยญาณอันเป็นที่บอกข้าพเจ้าเป็นผู้ศรัทธาในท่าน ขอบูชา ด้วยบุญแห่งข้าพเจ้า ขออนุโมทนาและโมทนาที่ข้าพเจ้ามีไปยังกุศลของท่านจงมาเป็นกำลัง ที่จะทำ ให้ ข้าพเจ้าจะทำการอะไรที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม จงนำไปสู่ทรัพย์ อริยทรัพย์ มีโชค ลาภอาบอิ่มใจ มีเงินทองไหลมาเทมา ดุจแม่น้ำในคงคามหานที ดุจน้ำในมหาสมุทรทั้งหลายที่ไม่เคย เหือดแห้งหายไปตามกาลเวลา ขอให้ข้าพเจ้ามีโชควาสนาจะได้เป็นกำลังสืบศรัทธาบำรุงพุทธ ศาสนา บิดามารดา ครูอุปัชฌาอาจารย์ จากนี้สืบไป ขอให้คำอธิษฐานนี้จงนำมาซึ่งความร่ำรวยใน ทรัพย์อริยทรัพย์ โชคลาภวาสนา ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้สืบไปเมื่อหน้าเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

หมายเหตุ

          นี่คือหัวใจและสิ่งต่างๆ ที่เป็นมงคล ทั้งนี้ ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ ผู้จัดสร้างขอมอบของมงคลสิ่งนี้ ไว้เป็นสมบัติประจำตัว ประจำตระกูล และเป็นสมบัติของชาติ เป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไป