พระคาถาบูชา พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ

คาถาบูชาพระพุทธมาหาเศรษฐีนวโกฏิ


                ระตะนัตตะยานุภาเวนะ                   ระตะนัตตะยะเตชะสา

                                นะวะเสฏฐี  มะหาปุญญา                                ยะสะเสฏฐี  จะ อาทิโก

                                สิริโก  เมณฑะโก  จาปิ                                   ชะฏิโล  จะ  สุมังคะโล

                                อะนาถะปิณฑิโก  นาโถ                                  วิสาขา  อัคคะสาวิกา

                                สุมะโน  โชติโก  อัคโค                                   ธะนัญชะโย  จะ  ทายะโก

                                เตสัง  ปุญญานุภาเวนะ                                    สัพพะสิทธิ  ภะวันตุ  เม ฯ

 

คำแปล

            ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย   ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย   และด้วยอานุภาพแห่งบุญของเศรษฐีผู้มีบุญมากทั้ง ๙ ท่าน  มีท่านยสะเศรษฐีเป็นต้น  พร้อมทั้งท่านเมณฑกเศรษฐีผู้มีสิริมงคลคือบุญลักษณะ   ท่านชฏิลเศรษฐี   ท่านสุมังคลเศรษฐี   ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีผู้เป็นที่พึ่งของคนยาก ท่านวิสาขาสาวิกาผู้เลิศ   ท่านสุมนเศรษฐี    ท่านโชติกเศรษฐีผู้เลิศ   และท่านธนัญชัยเศรษฐีผู้ยินดีการถวายปัจจัย  ขอความสำเร็จทุกอย่างทั้งหน้าที่การงาน  ทรัพย์สมบัติ  ความไม่มีโรค  ทั้งมนุษย์สมบัติ  ทิพยสมบัติ  นิพพานสมบัติ  จงมีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญฯ


คาถานี้ให้สวดตอนเช้า หรือก่อนนอนได้ทุกวันยิ่งดี เป็นการระลึกนึกถึงนาม มหาเศรษฐี ทั้งเก้าท่าน และบุญกุศลที่ท่านได้ประจักษ์และได้กระทำ  เมื่อได้สวดแล้วให้เปล่งวาจาว่า 

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)  ขออนุโมทนาพลอยยินดีในบุญกุศลที่ เศรษฐี มหาเศรษฐี ทั้งเก้าท่านได้บำเพ็ญเพียรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  แม้ว่าจะอยู่ในภพในภูมิที่สูงแล้ว หรือบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วก็ตามที  ขอให้ท่านจงทราบด้วยทิพยโสตทิพยญาณอันเป็นที่บอกข้าพเจ้าเป็นผู้ศรัทธาในท่าน ขอบูชาด้วยบุญแห่งข้าพเจ้า ขออนุโมทนาและโมทนาที่ข้าพเจ้ามีไปยังกุศลของท่านจงมาเป็นกำลังที่จะทำให้ข้าพเจ้าจะทำการอะไรที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม จงนำไปสู่ทรัพย์ อริยทรัพย์ มีโชคลาภอาบอิ่มใจ มีเงินทองไหลมาเทมา ดุจแม่น้ำในคงคามหานที ดุจน้ำในมหาสมุทรทั้งหลายที่ไม่เคยเหือดแห้งหายไปตามกาลเวลา  ขอให้ข้าพเจ้ามีโชควาสนาจะได้เป็นกำลังสืบศรัทธาบำรุงพุทธศาสนา บิดามารดา ครูอุปัชฌาอาจารย์  จากนี้สืบไป ขอให้คำอธิษฐานนี้จงนำมาซึ่งความร่ำรวยในทรัพย์อริยทรัพย์ โชคลาภวาสนา ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้สืบไปเมื่อหน้าเทอญ  สาธุ สาธุ สาธุ

หมายเหตุ

นี่คือหัวใจและสิ่งต่างๆ ที่เป็นมงคล  ทั้งนี้ ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ  ผู้จัดสร้างขอมอบของมงคลสิ่งนี้ไว้เป็นสมบัติประจำตัว ประจำตระกูล และเป็นสมบัติของชาติ เป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไป 
พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ