คาถาบูชา พระพรหมธาดา หรือท้าวสหัมบดีพรหม
พระพรหมธาดา หรือ ท้าวสหัมบดีพรหม
 
มหาพรหมผู้ประทานโชคลาภและบารมี ให้โชคดีตลอดปีตลอดไป


หลักเทวะกำเนิด

          การก่อกำเนิดแห่ง “พระพรหมธาดา” หรือ “สหัมบดีพรหม” นั้น ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ มีพระภิกษุ 2 รูปเป็นสหายกัน คือ “โชติปาล” รูปหนึ่ง กับ “สหกะ” อีกรูปหนึ่ง โชติปาลเมื่อได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า มีนามว่า ศรีศากยมุนีโคดม ส่วน สหกะ ได้อุบัติขึ้นเป็นพระพรหม ในมหาพรหมาภูมิ มีนามว่า ท้าวสหัมบดีพรหม หรือ พระพรหมธาดา

          และเมื่อโชติปาล ได้สิ้นอายุขัย และเวียนเกิดจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้น ท้าวสหัมบดีพรหมซึ่งเคยเป็นอดีตสหายกัน ก็ได้กล่าวอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงเผยแพร่พระธรรม แสดงธรรมโปรดช่วยเหลือชาวโลก พระพรหมองค์นี้อยู่ในชั้นที่ 3 ของชั้นพรหม คือชั้นมหาพรหมาภูมิ และพระพรหมองค์นี้เคยเสด็จมายังโลกมนุษย์ มาอาราธนาให้องค์พระสัมมาเผยแผ่ธรรมะ จึงมีความผูกพันกับมนุษย์ผู้ประกอบการบุญการกุศล ประกอบกุศลวัตร ทำคุณงามความดี และในยามที่บ้านเมืองเกิดกลียุค ใครผู้ใดเป็นผู้คิดดีทำดี แล้วปรารถนาที่จะได้บารมีของท้าวมหาพรหมผู้นี้คุ้มครองรักษา ให้มีรูปเคารพของท่าน อาราธนาท่านคุ้มครอง แล้วทำคุณงามความดี เผยแพร่ธรรมะขององค์พระสัมมา ก็จะมีบุญวาสนา มีบารมีของมหาพรหมมา หรือพระพรหมธาดาคุ้มครองพิทักษ์รักษาตลอดปีและตลอดไป

 
พุทธคุณ   เทวคุณ

          จากการที่ผม ลักษณ์ เรขานิเทศ เป็นนักโหราศาสตร์ เพียรเฝ้าสังเกตหลักของความเชื่อในเทวเทพอันสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา เกิดนิมิตเห็นว่า องค์พระพรหมมา หรือท่านสหัมบดีพรหมนั้น จะแผ่พระบารมีคุ้มครองพิทักษ์รักษาท่านที่มีกุศลวัตรประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมขององค์พระสัมมา อาราธนาพระคุณเจ้าแสดงธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ สวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญ อธิษฐานจิต จะบังเกิดเป็นพุทธคุณและเทวคุณในนามของพระพรหม
 
          กล่าวคือ ท่านจะพิทักษ์รักษาคุ้มครอง ป้องกันภยันอันตราย เหตุร้ายนานาประการ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย ประสบโชคดี มั่นคง มีความสุขมีความเจริญ และญาณของท่านสหัมบดีพรหมจะมีกำลังที่แรงกล้า ในปีพุทธศักราช 2554 นี้ ก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติบูชาทั้งการบูชาในธรรมะแห่งองค์พระสัมมา ประกอบคุณงามความดี และมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็นที่ตั้ง ตลอดจนมีรูปเคารพของท่านไว้คุ้มครองพิทักษ์รักษา ทำบุญครั้งใดคราใด อุทิศให้องค์สหัมบดีพรหมนี้ได้รับในกุศลผลบุญ ตลอดจนได้นิมนต์พระคุณเจ้าที่มีศีลาจารวัตรอันงาม มีภูมิจิตภูมิธรรมสูง ได้เทศนาโปรดมนุษย์ จะเป็นบุญอันบริสุทธิ์ สำเร็จแก่งองค์สหัมบดีพรหมคือพรหมธาดา และทุกท่านที่ได้ประกอบกุศลวัตร ประกอบกุศลกรรมอย่างนี้ ตลอดปีตลอดไปพระคาถา

“พรหมาจะโลกา ทิปะติ สะหัมปะติ กัตอัญชลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันตีธะ สัตตาป ปะระชักขะ ชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อนุกัมปิมัง ปะชัง”

          ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีขององค์สหัมบดีพรหม ในมหาพรหมาภูมิ จงพิทักษ์รักษาตัวข้าพเจ้า .................. (ชื่อ – นามสกุล) บิดามารดา ครูอาจารย์ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย ประสบความสุขสวัสดีตลอดปีพุทธศักราช 2554 และข้าพเจ้าจะกระทำการอันเป็นมงคล ดังนี้ .................. จงบังเกิดความสุข ความเจริญและความสำเร็จทุกประการ ตามที่ได้อธิษฐานนี้ด้วย เทอญ