ประวัติท้าววิรูปักโขนาคราช

ประวัติและความเป็นมา

        
          ในพระพุทธศาสนานั้นพญานาคถือว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับมนุษย์และองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลายวาระที่บรรดาพราหมณ์ทั้งหลายได้บูชาพญานาคราชและให้พญานาคทำร้าย พระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้แผ่พระบารมีอันประกอบด้วยเมตตาพญานาคก็ไม่ทำร้ายพระพุทธองค์และเมื่อพระพุทธองค์สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพญานาคมุจลินทร์ก็แผ่พังพานปกป้องคุ้มครองให้พ้นจาก แดด และฝน จึงเป็นที่มาของพระปางนาคปรก
          ในคัมภีร์พระพุทธศาสนากล่าวถึงพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเสด็จจากสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาสู่โลกมนุษย์ด้วย “บันไดนาค” ส่งกระแสต่อดวงจิตของ อาจารย์ ลักษณ์ เรขานิเทศ ได้ว่า พญานาคเชื่อมฟ้าคือสวรรค์และดิน และเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนื่องด้วยว่า ในพระพุทธประวัติ มีการกล่าวถึงการปลอมบวชของพญานาค ซึ่งมีทิพย์ภาวะสา มารถเนรมิตกายเป็นมนุษย์มาบวช แต่เมื่อนอนหลับไปนั้น ร่างกายก็กลับเป็นพญานาค จึงเป็นที่มาของพุทธบัญญัติห้ามสัตว์เดรัจฉาน หรือผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์มาบวชศึกษาธรรมะ ในพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่า จะไม่สามารถบวชหรือสามารถที่จะได้อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ พญานาคก็ยังมีจิตศรัทธาเป็นมั่นคงในพระพุทธศาสนา ศรัทธาในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลสืบมา เพื่อให้เป็นกำลังบุญ ถึงแก่พญานาค ที่ไม่สามารถบวชได้จนมีเป็นบทบัญญัติเรียกขานผู้ที่จะบวช ผู้ที่ทำการอุปสมบทว่า “นาค”
 
           
          ครั้งหนึ่ง อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ เคยฝันว่า มีนาคอันมีทิพย์ภาวะแปลงกายเป็นมนุษย์ มาพาไปสู่บาดาลพิภพ อาจารย์ลักษณ์มีข้อสงสัยถามว่าในบาดาลพิภพจะมีแสงสว่างหรือเพราะอยู่ใต้พื้นน้ำ และไม่มีแสงอาทิตย์ พญานาคที่เป็นร่างมนุษย์นั้น ชี้ให้อาจารย์ลักษณ์ดูกองเพชรนิลจินดา ทองคำ ตลอดจนทรัพย์สมบัติต่างๆ นั่นคือคำตอบ แสงสว่างนั้นมาจาก เพชรนิลจินดา ทองคำ ฯลฯ
 
            
          จึงได้รู้ว่า นาคนั้นมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือเฝ้าสมบัติ ผู้ที่ปรารถนาในสมบัติเจ้าประคุณโสภณวิหารการ ผู้ช่ายเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย จึงได้เปิดเผยความลับโดยผ่านวิทยานิพนธ์ในการศึกษาของท่านว่า ผู้ที่จะได้ สมบัติแห่งพญานาค ต้องมีความปรารถนาในสมบัติแห่งพญานาค และต้องเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฐิคือมีความโลภที่มีความปรารถนาในสมบัติเพื่อมาบำรุงตน บิดา มารดา ครูอุชฌาย์อาจารย์และพระ พุทธศาสนา และงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ แล้วสื่อจิตอธิษฐานที่เป็นความปรารถนานั้นถึงพญานาคราช แล้วทำบุญกุศลปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นที่ผมนำประชาชนมาร่วมสร้างองค์จตุโลก บาลทั้ง ๔ ร่วม สร้างพระอุโบสถวัดบัวขวัญนี่แหละ บุญทั้งหลายทั้งมวลนั้นตั้งจิตสื่อรฤกอุทิศให้พญานาคราชก็จะเกิดอัศจรรย์เป็นมหามงคล ย้อนกลับมาอำนวยอวยผลให้บุคคลที่ได้ทำอย่างนี้ร่ำรวยเงินตรา มีโชคลาภมี เพชรนิลจินดา มีแก้วแหวนไว้ครอบครอง มีร่างกายผ่องใสสว่างไสวด้วยบารมีบุญ
 
          
 
          และด้วยนาคเชื่อสวรรค์เชื่อแผ่นดินที่บันไดโบสถ์บันไดวิหารแต่โบราณกาลนานมาจึงมักจะทำเป็นบันไดนาค เพื่อเป็นคติให้นึกได้ว่าเรากำลังจะเข้าสวรรค์ขึ้นสวรรค์ และเพื่อให้รำลึกนึกถึงพญานาค ผู้มีฤิทธิ์ มีบุญบารมี มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงเป็นที่มาของบางบทบางตอนที่จะนำมากล่าวให้ท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสรับรู้ ได้ใช้แนวทางนี้ในการก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มิใช่สักแต่ว่า มีเพียงเหรียญพญานาคราช รูปเคารพนาคราช แล้วก็บูชาไปด้วยความโลภโดยขาดสัมมาทิฐิ และไม่รู้ที่มาที่ไป หรือการได้มานั้นเพื่อเพียงตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองที่มีแต่ความโลภที่จะ ขอพร จากพญานาคแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่คิดทำบุญสุนทานสร้างกุศลหรือตอบสนองต่อพ่อค้านักธุรกิจนักสร้างพระ ที่ทำรูปเคารพหรือเหรียญพญานาคออกมาขายเป็นพุทธพานิช เทวพานิชโดยไม่มีส่วน อันใดเกี่ยวข้องกับบุญอย่างนี้ เป็นต้น
           
          สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ โดยอาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ ได้ศึกษาค้นความวิจัย และเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติในการที่จะค้ำจุน เกื้อกูล ส่งเสริมเผยแผ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมาจนเป็นที่ ประจักษ์แก่สาธุชน จึงนำอนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศล อันเป็นมงคล ซึ่งผลบุญที่อ.ลักษณ์ เรขานิเทศได้สร้างนั้น ส่งผลให้อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ เจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงมีความมั่นคงในชีวิตและ ทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดา ผู้มีสัมมาทิฐิ และผู้ที่นำบุญให้สาธุชนทั้งหลาย จึงนับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลในปีมะโรง ปีนาคราชนี้ จะได้เปิดเผยเรื่องราวพญานาคผ่านบริบทต่างๆ ในมุมที่ ท่านพอจะได้เข้าใจ และก็ขอเรียนเชิญได้มีโอกาสไปร่วมบุญร่วมสร้างท่านท้าววิรูปักโขนาคราช ซึ่งเป็นประธานของพญานาคราชทั้งหลาย ซึ่งในพุทธบัญญัติกล่าวไว้ว่า “ท่านมีหัวหน้าพญานาคมีนามว่า วิรูปักโขนาคราช” นี่เป็นสุดยอดแห่งการสร้างเหรียญพญานาคราช ซึ่งตรงกับองค์ของพญานาคผู้มีฤิทธิ์และมีบารมีมากที่สุด ที่จะได้ประทานพรให้กับท่านที่ได้ร่วมบุญ ร่วมสร้าง ร่วมพิธี และมีจิตศรัทธา เป็นสาธุชนที่ปรารถนาความมั่นคงร่ำรวย ด้วยทรัพย์สินเงินทอง เพชรนิลจินดา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
             
          เทวะนาคราชบารมีมงคลที่เกิดจากการบูชาวิรูปักโขนาคราชองค์วิรูปักโขเป็นประธานแห่งพญานาคทั้งหลายพญานาคครอบครองสมบัติมีเพชรนิลจินดาทองคำถือว่าเป็นมหามงคลที่ท่าน ทั้งหลาย ปรารถนาดังพรของพระที่ให้ว่า “ขอเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ” สมบัติที่ว่าคือสมบัติจักรพรรดิ์ คือสมบัติทั้ง ๗ ประการ ได้แก่จักรแก้ว, ช้างแก้ว, ม้าแก้ว, ขุนพลแก้ว,ขุนคลังแก้ว,นางแก้ว,มณีแก้ว,แก้วแหวนเงินทองทั้งหลายผู้ที่จะร่ำรวยได้มีทรัพย์สมบัติได้ต้องเป็นคนมีบุญจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รำลึกนึกถึงการสร้างบุญเมื่อได้ครอบครองบูชา พญานา คราชต้องบูชาด้วยบุญบุญที่สร้างต้องประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมที่เป็นกุศลด้วยความตั้งใจและประกอบด้วยสัจจะกริยาเป็นคำอธิษฐานในเบื้องต้น จะเกิดอัศจรรย์ในชีวิต ดังนั้น พุทธคุณเทวะคุณ นาค คุณของพญานาคนั้นก็คือเรื่อง “สมบัติ” “เรื่องของการฝักใฝ่ในการบุญการกุศล” เป็นมงคลต่อชีวิตไปในทุกชาติภพ ตั้งแต่บัดนี้ และก่อให้เกิดความสุขในการมีสมบัติ มีความสุขในการได้ใช้สมบัติทั้งบำรุงตนบิดามารดาครูอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณและพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นกำลังส่งเสริมคุ้มครองประทานพรให้ดวงชะตาของผู้ที่ได้ครอบครองบูชาพญานาคราช นั้นมี เกียรติยศ มีบารมี เป็นที่เคารพ รักแก่มนุษย์ และเทวดาผู้เป็นสัมมาทิฐิทั้งหลาย แคล้วคลาดจากภยันอันตราย อย่างไรก็ต้องมั่นคง ร่ำรวย มีเครื่องของประดับยศ ประดับบารมี ประดับชีวิต มีชีวิตงาม เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่บัดนี้ และชาตินี้ ตลอดจนถึงชาติต่อๆไป ท้ายที่สุดบรรลุมรรคผลนิพพานเทอญ...
 
หัวใจพญานาคราช
 
          
          พญานาคราชมีดวงจิตที่ศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงยาวนานนับหลายพันปเป็นทิพยภาวะที่มีชีวิตเป็นอมตะมากกว่าม่นุษย์แล้วมีสมบัติมีรูปงามดังนั้นขอให้มี โอกาสร่วมบุญสร้างรูปเคารพ ที่มีความงดงาม(ตามภาพ) ณ วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีร่วมจารึกเขียนชื่อ-นามสกุลบนแผ่นทองแดงอธิษฐานร่วมบูชาเหรียญ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสร้างพระอุโบสถจตุรมุข ณ วัดบัวขวัญ ร่วมทำ บุญที่เป็น โอกาสที่จะทำได้ คือสร้างพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นที่สืบทอด พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นที่ประกอบสังฆกรรมแห่งพระภิกษุสงฆ์ไปนับร้อย นับพันป และมีองค์ของ ท่านวิรูปักโข หัวหน้าพญานาค องค์ที่จะได้ร่วมสร้างสูง ประมาณ ๒ เมตรนี้ ประดิษฐาน ณ ทิศตะวันตกของพระอุโบสถ ณ วัดบัวขวัญ จากนี้เป็น การสืบไป คุณจะได้มีส่วนในเนื้อนาบุญในการสร้าง และ เป็น มหามงคลบุญที่สื่อ ถึงพญานาคและคุ้มครองพิทักษ์รักษาคุณไปตลอดชีวิต