บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์พระคาถาบูชา อธิษฐาน ขอพรให้บิดามารดา บุคคลที่คุณรัก
บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 
พระคาถาบูชา อธิษฐาน ขอพร
(ให้บิดามารดา บุคคลที่คุณรัก)
สำหรับขวดน้ำ-แผ่นทองแดง จารึกชื่อ นามสกุล สวดมนต์อธิษฐาน
 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

“โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก สัพพะสัตตานัง โอสะถะ
ทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ ปะกาเสสิ วันทามิ
ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนา โหมิ”
 
(ในกรณีที่ท่านนั้นมากระทำแทนบิดามารดา ญาติพี่น้อง บุคคลที่เคารพรักนับถือ ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ ก็ให้กล่าวว่า)
 
           “ข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ได้มากล่าวคำอธิษฐานขอพรขอบารมี จากบรมครูหมอ ชีวกโกมารภัจจ์ โดย (ชื่อ – นามสกุล ของบุคคลที่คุณ มาทำพิธีให้) ป่วยเจ็บ ทุกข์ ด้วย โรค ......... ขอบารมีจากการที่ได้ร่วมบุญสร้าง บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ในครั้งนี้ของ บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ จงประสิทธิ์ประสาทให้น้ำในขวดที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานนี้ เป็น น้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกิดจากการเป่า เสก และ อธิษฐานจิตโดยบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์

          ที่ประดิษฐาน ณ เบื้องหน้าข้าพเจ้านี้ เมื่อนำไปดื่มอาบตัว ประพรมเคหะสถานบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย จงพ้นทุกข์ร้ายภัยเวร โรคที่ป่วยทางกาย โรคที่ป่วยทางใจ ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการ ป่วยกาย ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการป่วยใจ โรคเวรโรคกรรมนานาประการ จงมลายหายสิ้นไป   ด้วยบารมีบรมคูรหมอชีวกโกมารภัจจ์ และขอให้น้ำมนต์อันเกิดจากการอธิษฐานต่อหน้า บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์นี้จงศักดิ์สิทธิ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ ข้าพเจ้าจะ ทำบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา บุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ จากการบริจาคเงิน ทำบุญ และเขียนแผ่นทองแดงทำบุญ ขอให้บุญนี้จงสำเร็จแก่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์

          และเทพเทวาผู้รักษา บิดามารดา ผู้อันเป็นที่รักของข้าพเจ้า บริวาร บริษัท ตลอดจนถึง     เจ้ากรรมนายเวรด้วยทุกประการ เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ”
 
 สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโยนิจจัง ภะวะตุสัพพะทา
 


สัจจะอธิษฐานโดย
ลักษณ์ เรขานิเทศ
โหรฟันธง