บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์พระคาถาบูชา อธิษฐาน ขอพรสำหรับตัวท่านเอง
บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 
พระคาถาบูชา อธิษฐาน ขอพร
(สำหรับตัวท่านเอง)
สำหรับแผ่นทองแดง จารึกชื่อ นามสกุล สวดมนต์อธิษฐาน
 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

“โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก สัพพะสัตตานัง โอสะถะ
ทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ ปะกาเสสิ วันทามิ
ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนา โหมิ”
 

           ข้าพเจ้า ขอกราบไหว้นมัสการ บูชาต่อองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอหลวง ประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล ข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ขอตั้งจิต อธิษฐานกราบไหว้บูชาด้วยความเคารพ ขออธิษฐานแผ่น ทองแดง จารึกชื่อ นามสกุล   ร่วมสร้างองค์ท่าน โดยน้อมระลึกถึง องค์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะเป็น ที่ตั้ง ดุจดั่งที่บรมครูหมอมีศรัทธาเป็นมั่นคงต่อองค์พระสัมมาในสมัยพุทธกาล ขอ อธิษฐานว่าให้บรรดาโรคร้ายภัยเวรที่เกิดขึ้นในร่างกาย บรรดาโรคร้ายภัยเวรที่เกิดขึ้นภายใน จิตใจ ที่ทำให้เป็นทุกข์ และโรคร้ายภัยเวรอันเกิดจากโรคเวรโรคกรรม ทั้งหมดทั้งมวลนั้น ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจแก้ ข้าพเจ้า บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติสนิทมิตรสหายของข้าพเจ้า จงมลายหายสิ้นไปด้วยบารมีของบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์

          ขอบารมีของบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ จงคุ้มครองพิทักษ์รักษาข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ไปตลอดปี ตลอดไป
               
          ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ประสบความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง สุขภาพกาย สุขภาพใจ มีความสมบูรณ์เป็นสุข ดุจดั่งพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า “อะโรคะยา ปะระมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ขอให้ความมีลาภอันประเสริฐ จงบังเกิดขึ้นตามคำอธิษฐาน ของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ
 

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโยนิจจัง ภะวะตุสัพพะทา
 


สัจจะอธิษฐานโดย
ลักษณ์ เรขานิเทศ
โหรฟันธง