วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ๔ องค์ ประดิษฐาน ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ๔ องค์
ประดิษฐาน ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย


          1.  เพื่อเทอดพระเกียรติ ถวายบุญกุศลเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลสมัยที่พระองค์มีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา

          2.  เพื่อสืบทอดอายุพุทธศาสนา ประกาศเกียรติคุณของผู้ที่เป็นเอตทัคคะ บุคคลที่น่าสรรเสริญหรือเป็นเลิศในทางหมอยา ได้แก่องค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่งเป็นหมอหลวงรักษาประจำตัวพระพุทธองค์ ในสมัยพุทธกาล

          3.  เพื่อให้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลที่เคยบำเพ็ญบุญบารมีในสมัยพุทธกาล ประกอบกุศลวัตร และบรรลุได้ชั้นโสดาบัน ให้สาธุชนคนพุทธได้เห็นถึงวิถีและรอยแห่งบุญของบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์

          4.  เพื่ออันเชิญบารมีบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์คุ้มครองปกป้องภยันอันตรายอันเกิดจากโรคาพาส ในทุกทิศทางที่จะมีต่อแผ่นดินไทยและปวงชนชาวไทย

         
5.  เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี หล่อหลอมดวงใจของสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาที่จะได้สร้างบรมครูหมอชีวกโกมาร-ภัจจ์ เพื่อให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ให้สาธุชนได้มากราบไหว้ ขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดบุญฤทธิ์ น้อมนำมาสู่ความรักความสามัคคี และความสุขสวัสดีของคนในชาติ

          6.  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้ร่วมสร้าง ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย เพื่อนำมาสู่มงคลเจริญในชีวิต ให้มีความสบายอกสบายใจ และได้บารมีของบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์คุ้มครอง

        
7.  เพื่อให้เป็นศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไปร้อยปีพันปี เป็นเครื่องชี้เจตนาอันเป็นกุศลของผู้ที่ได้เป็นประธานในการจัดสร้างและผู้ที่ได้ร่วมสร้างและเพื่อที่จะได้เป็นของมงคลคุ้มครองปวงชนชาวไทยต่อไป

        
8.  เพื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้คนไทยยึดมั่นในทาน ศีล ภาวนา ปฏิบัติบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุอันจะน้อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ดุจดั่งวัฎปฎิบัติแห่งบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์

         
9.  เพื่อที่จะได้ทราบถึงประวัติแห่งอริยะบุคคลบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ว่า ชีวิตแม้ถือกำเนิดมาในชาติตระกูลที่ไม่ได้สูงส่ง สามารถดำรงตนเป็นที่สรรเสริญ แม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ยกย่องให้เป็นเอตทัคคะ คือเป็นเลิศในทางบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ ในด้านหมอยา ให้เห็นวิถีของความกตัญญูกตเวทิตาคุณแห่งบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ต่อบิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ได้เห็นถึงความวิริยะของบรมครูหมอ ชีวกโกมารภัจจ์ ในการเล่าเรียนสำเร็จวิชาการแพทย์ ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง ๒๐ ปี เพื่อให้เห็นถึงเจตนาที่เป็นกุศล การมีองค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ประการ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา แล้วนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในที่สุด ให้เห็นถึงการมีองค์ประกอบพร้อมที่จะนำไปสู่ความเป็นบุคคลที่เป็นอริยะบุคคล จะได้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจสาธุชน ให้รู้จักทำบุญทำทาน สร้างบุญ สร้างกุศล สร้างบารมี แล้วพร้อมทั้งน้อมนำเอาบารมีของบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ มาคุ้มครองตัวของท่านเอง บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บริวาร บริษัท ให้พ้นจากโพยภัย โรคาพาธ โรคเวรโรคกรรมต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          10.  เพื่อสืบสานตำนานศิลป์แห่งสกุลช่างไทย โดยสืบสานจากสกุลช่างหลวง ตามประวัติเป็นช่างผู้มีส่วนร่วมในการเป็นนายช่างผู้ควบคุมการปั้นองค์พระนารายณ์กวนเกษียรสมุทรจำลอง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และได้มาสืบสานตำนานการปั้นองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นนายแพทย์หมอหนุ่มผู้มีชื่อเสียงแห่งกรุงราชคฤห์ในสมัยพุทธกาล