คณะกรรมการโครงการสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
คณะกรรมการโครงการสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

สถาบันพยากรณ์ศาสตร์

ประธานโครงการสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ประดิษฐาน ๔ ทิศในประเทศไทย
ประธานฝ่ายดำเนินงานจัดสร้าง

          -  ประธานโครงกาสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์    
             อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ เลขาธิการสถาบันพยากรณ์ศาสตร์
         
          -  นายช่างผู้ปั้นพิมพ์              
             นายช่างปัด นายช่างสิบหมู่ ระดับชำนาญการ กรมศิลปากร

          -  นายช่างควบคุมและนายช่างผู้ทำการเททองหล่อทำการหลอมโลหะ
             และหล่อบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ 
             นายช่างถวัลย์ เมืองช้าง

          -  นายช่างผู้ควบคุมตรวจสอบชนวนมวลสาร                
             นายช่างสุชาติ กิจทรานนท์


 
ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย

          -  พระเทพภาวนาวิกรม
          -  อาจารย์พัฒนา พัฒนศิริ     ผู้อำนวยการสถาบันพยากรณ์ศาสตร์


เลขานุการโครงการจัดสร้างบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์

          -  นางสาวรุ่งนภา วิวัฒน์โชติพร